Pwysigrwydd Techneg Dda

O ran dawnsio, ni siaradwyd unrhyw eiriau mwy gwir na'r hyn a ddywedwyd gan y bardd a dramodydd o Brydain, John Dryden yn y 1600au, “Dawnsio yw barddoniaeth y droed.” Boed yn dawnsio o flaen cynulleidfa neu'n dawnsio i lawr stryd ar brynhawn heulog, mae'r traed yn ysgrifennu ac yn arddangos harddwch gosgeiddig dawnsio. Nhw, wedi'r cyfan, yw'r agwedd a'r blociau adeiladu mwyaf sylfaenol i unrhyw ddawnsiwr.

Ym myd dawns, mae'r gofyniad am dechneg a manwl gywirdeb da yn golygu defnydd cywir o'r coesau a'r traed; y gwaith troed. Yn debyg i adeiladu cartref, cymerir sylw gofalus wrth adeiladu'r sylfaen. Ni fyddai unrhyw un yn dweud wrth adeiladwr, “Anghofiwch am y sylfaen; dim ond canolbwyntio ar wneud i'r waliau a'r bensaernïaeth edrych yn bert! ” Nid oes rhaid i chi fod yn adeiladwr i wybod na fydd cartref â sylfaen wael yn sefyll pan fydd yn destun y straen lleiaf hyd yn oed. Mae talu sylw manwl i'r gwaith troed mewn dawns hefyd yn sylfaen sylfaenol i dechneg dda.

Gall defnydd anghywir o'r traed wrth ddawnsio arwain at effaith cryfach ar faterion sydd, yn gyfnewid, yn effeithio ar weddill symudiad y corff: diffyg trosglwyddo i'r symudiad nesaf, newid rhythm, anallu i gadw i fyny mewn cyflymder, methu â chadw i fyny gyda phartner, colli rhythm wrth weithredu clun a torso ac mae'r rhestr yn mynd rhagddi. Yr iachâd ar gyfer yr holl faterion hynny yw defnydd cywir o'r traed a'r coesau ynghyd â chywirdeb wrth gyflawni'r gwaith troed. Mae popeth y mae dawnsiwr yn ei wneud, yn codi, yn llamu, yn araf, yn gyflym, yn siglo ac yn gweithredu, i gyd yn gysylltiedig â'r traed ac yn cael eu credydu iddynt.

Pan rydyn ni'n stopio am eiliad ac yn sylweddoli beth mae'r traed yn gallu ei wneud a pha mor ddeallus maen nhw'n gweithio gyda'r coesau, mae'n anhygoel pa mor aml maen nhw'n cael eu hanwybyddu. Mae llawer o feddygon yn argymell mai'r ffordd orau o gadw'ch corff i deimlo'n ifanc yw cadw'n actif. Rhaid i ddawnswyr symud i 10 cyfeiriad gwahanol ar unwaith a gallu newid yn gyflym, gan adeiladu cydsymud gwych ynghyd â dwyn pwysau, cynyddu dwysedd esgyrn a chryfhau cymalau. Mae gwaith troed hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar weddill y corff fel gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cynyddu cylchrediad y gwaed, a gostwng pwysedd gwaed.

Os ydych chi am ddechrau mewn gwersi dawnsio neuadd er budd buddion gwaith troed neu iechyd, mae'n ofynnol i'n stiwdios dawns gynnal y safonau rhagoriaeth uchaf trwy ein Hyfforddwyr Dawns cymwys iawn, ein Bwrdd Dawns Cenedlaethol a dulliau addysgu profedig Fred Astaire Dance Studios.

Fred Astaire, a ystyrir fel y dawnsiwr aml-dalentog mwyaf erioed, cyd-sefydlodd ein cadwyn o stiwdios dawns o dan ei enw i sicrhau y byddai ei dechnegau'n cael eu cadw a'u trosglwyddo i'r cyhoedd. Yn Stiwdios Dawns Fred Astaire, rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi dawnsio neuadd i ddechreuwyr a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd. Cysylltwch â ni, a dechreuwch ddawnsio heddiw!